Genel Bilgi - SMS


ERASMUS Öğrenim Hareketliliği Nedir?

Yükseköğretim kurumunda kayıtlı bir öğrencinin, öğreniminin bir bölümünü kurumlar arası anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir. Faaliyeti gerçekleştirecek öğrenciler maddi destek alma (hibe) hakkına sahip olabileceklerdir. Verilen hibenin öğrencilerin tüm masraflarını karşılamaya yönelik olmayıp, katılımcının olası masraflarına destek olması hedeflenmektedir.
 
Faaliyet süresi her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere aynı akademik yıl içerisinde tamamlanabilecek 3 ilâ 12 ay arasında bir süre (1, 2 veya bazı ülkelerin sistemlerine göre 3 dönem) olabilir. Öğrenim kademesi ön lisans/lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerini ifade eder. İki kademenin birleşik olduğu programlar (bütünleşik doktora gibi) ile 2 kademenin tek bir kademe içerisinde tamamlandığı (tıp eğitimi gibi) yükseköğretim programlarında toplam faaliyet süresi en fazla 24 aydır.
 
Öğrencilerin diploma/derecelerinin gerektirdiği çalışmaları yurtdışında yapmak üzere, bir tam akademik yıl için 60 AKTS, iki dönemlik akademik yılda bir dönem için 30 AKTS, üç dönemlik akademik yılda bir dönem için 20 AKTS kredisine denk gelen programı takip etmek üzere gönderilmesi beklenir. Takip edilen programda başarılı olunan kredilere akademik tanınma sağlanır, başarısız olunan krediler ev sahibi kurumda tekrar edilir.
 
AKTS: Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi (ECTS, European Credit Transfer and Accumulation System)
 
 
ERASMUS+ Öğrenim Hareketliliğine Kimler Başvurabilir?
 • Trakya Üniversitesi’nin örgün öğretim programlarından birinde (Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) kayıtlı öğrenci olmak.
 • En az bir dönemi tamamlamış olmak. (Hazırlık sınıfları dahil değildir)
 • Ön Lisans ve lisans öğrencileri için en az          :     2,20                                                                         Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri için en az  :     2,50  Genel Not Ortalamasına sahip olmak.
 
ERASMUS+ Öğrenim Hareketliliği Başvuru Tarihleri?
Öğrenci Hareketliliği için her yıl bir kez Şubat ayında ilana çıkılır ve başvuru tarihleri ilgili yıla ait duyuruda açıklanır. Ocak ayından itibaren Erasmus web sayfasında yayınlanan duyuruları takip ediniz.
 
ERASMUS+ Öğrenim Hareketliliği Başvuru Süreci:
Öğrenci Hareketliliği başvuruları ilgili yıla ait ilanda açıklanmaktadır.
  
Başvuruların Değerlendirilmesi
Öğrencinin Genel Not Ortalaması ve Yabancı Dil Sınavından almış olduğu notun ortalaması Genel Başarı Planı’nı oluşturur.
                           (GNO*0,5) + (Yab. Dil. Puanı*0.5) = Genel Başarı Puanı
  
Genel Başarı Puanına Etki Eden Özel Durumlar
Türkiye Ulusal Ajansının yayınlamış olduğu, programın yürütülmesine dair hazırlanan el kitabında genel başarı puanına etki eden özel durumlar listelenmiştir.

Seçim Ölçütleri ve Ağırlıklı Puan Tablosu

Resim

Başvuru esnasında yanlış bilgi verildiği tespit edilen ve bu yanlışlığın herhangi bir aday için hak kaybına yol açtığı durumlarda söz konusu katılımcının faaliyeti iptal edilir yerine yedek aday seçilir.
 
Yabancı Dil Sınavı
Hareketliliğe katılacak öğrencileri belirlemeye yönelik her yıl B1 – B2 düzeyinde İngilizce ve Almanca dillerinde Yabancı Dil sınavı yapılmaktadır.  Sınav yeri ve saati ilgili yıla ait ilanda açıklanmaktadır. Sınava katılım zorunludur ancak ÖSYM tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından birine girmiş olanlar Trakya Üniversitesinin yapmış olduğu sınava katılmayıp aldıkları puanları kullanabilirler. Alınan puan birebir kabul edilir.
 
 
Hareketliliğe Dair Önemli Bilgiler
 1. Asgari 30 AKTS ( + %10)  kredi ders yükümlülüğü bulunmayan öğrenci hareketlilikten yararlanamaz.
 2. Erasmus+ Öğrenci hareketliliği programından hibeli ya da hibesiz olarak bir dönem yada tam akademik yıl yararlanılması mümkündür. 
 3. Hareketlilik için hak kazanan öğrencilere bir dönem (azami 5 ay) hibe verilmektedir.
 4. İsteyen öğrenci hibe hakkından feragat edebilir.
 5. Öğrencinin alttan dersinin olması ve sınıf tekrarı yapmış olması Erasmus+ başvurusuna engel değildir.
 6. Daha önce Erasmus kapsamında hibeli/hibesiz olarak hareketlilikte bulunanlar, hareketlilikten tekrar yararlanabilir.
 7. Her öğrenci aynı öğrenim kademesi içerisinde farklı akademik yıllarda gerçekleşmiş olsa bile azami 12 ay faaliyetten yararlanabilir. Aynı öğrenim kademesi içerisinde hem öğrenim hem staj faaliyeti yapılabilir. Örneğin katılımcı lisans süresi içerisinde toplamda 12 ayı geçmemek üzere 8 ay öğrenim, 3 ay staj yapabilmektedir.
 8. Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğine başvuracak öğrencilerin öğrencisi oldukları bölüme ait anlaşma olup olmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. Bölümünün Erasmus Kurumlar arası Anlaşması olmayan öğrenciler hareketliliğe katılamaz. Erasmus Bölüm Koordinatörlerinden anlaşma yapılması konusunda talepte bulununuz.
 9. Başvuruda bulunan her öğrenci Erasmus Uygulama El Kitabı’nda yer alan şartları kabul etmiş sayılır.


Resim


Bu içerik 30.11.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 21844 kez okundu.